Zahradní nářadí Fiskars - Internetový obchod

Nabízíme značkové zahradní nástroje do finské firmy Fiskars v kompletní nabídce


Obchodní podmínky

Obecná ustanovení:

Internetový obchod s originálním nářadním světové značky Fiskars je provozován firmou:
Sviták Zdeněk, Pozlovice 93E, Luhačovice 763 26, ČR
IČO: 724 07 964
Firma je plátce DPH

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.naradi-fiskars.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele), kterým je provozovatel internetového obchodu www.naradi-fiskars.eu a kupujícího (odběratele).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.) vše ve znění novel.
Kupující, odběratel se zavazuje seznámit se s obchodními podmínkami před tím, než uzavře kupní smlouvu - učiní objednávku nabízeného zboží v tomto e-shopu. Po objednání zboží se tedy má za to, že se kupující s obchodními podmínkami obeznámil a souhlasí s nimi.
Při odeslání objednávky tak vzniknou smluvní strany, kdy se dodavatel zavazuje zboží objednané kupujícímu doručit a kupující se zavazuje objednávku dodavateli zaplatit v plné výši.

1 - OBJEDNÁNÍ nářadí FISKARS
» K uzavření kupní smlouvy může kupující využít nákupní košík internetového obchodu www.naradi-fiskars.eu, e-mail, nebo telefonické objednávky, všechny uvedené způsoby objednání jsou možné a pro kupujícího i prodávajícího závazné.
» Vybrané zboží kupujícím se tak stává předmětem koupě, které si kupující prostřednictvím elektronického obchodu objednal. Odeslání objednávky je pro prodávajícího závazné. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši.

2 - DODACÍ LHŮTA
» Jsem specializovaný internetový obchod www.naradi-fiskars.eu a expedujeme závazné objednávky zpravidla do tří pracovních dnů.
» V případě zdržení vyřízení Vaší objednávky se dodavatel zavazuje informovat kupujícího emailem, nebo telefonicky.
» Pokud si objednáte nesezóní zboží /shrnovač sněhu v letních měsících/ může se doručovací lhůta prodloužit i o několik dní, v takovém případě Vás budeme emailem, nebo telefonicky informovat o prodloužení doby doručení.
» Obsahem balíku, zásilky je standardně: závazně objednané zboží, nářadí včetně případně  uvedeného obsahu balení daného produktu, fakturu-daňový doklad, řádně vyplnění záruční list a český návod k obsluze.
» Prodávající odesílá objednané zboží na doručovací adresu, kterou kupující prodávajícímu uvedl v objednávce.

3 - EXPEDICE - naším přepravcem je pouze Česká pošta, s.p.
» Přepravce: Česká pošta s.p.
» Expresní službou: Obchodní balík na území ČR, kde Česká pošta garantuje:
doručení do 24 hodin tedy následující pracovní den po podání na její pobočku
zásilky lze sledovat na oficiálních stránkách České pošty
v případě zadání telefonního čísla do objednávky - sms avízo - informace o předávní zásilky v aktuální doručovací den
možnost doručit zásilku přímo na adresu uvedenou v objednávce
při nezastihnutí se zásilka ukládá na nejbližší poštu, na základě písemného upozornění si je možno balík na poště vyzvednout
» Za nedodržení doručení vzniklé díky České poště, s.p. firma provozující e-shop www.naradi-fiskars.eu neručí.
» Cena poštovného:
poštovné činí maximálně 135,-Kč /tedy včetně dobírky/
a je přímo závislá na typu zvolené platby - bod níže
při objednávce zboží nad 5000,-Kč je poštovné ZDARMA!!! všechny náklady za dopravu hradí prodávající
» Bezpečná přeprava nářadí Fiskars a jiného nabízené zboží je v plné a možné míře zajištěna, všechny odeslané balíky jsou řádne pojištěny proti poškození či případné ztrátě při přepravě
» V den expedice je kupující informován na jeho e-mail o vygenerovaném podacím čísle balíčku

» Na Slovensko objednávky v současné době NEODESÍLÁME!!!

4 - ZPŮSOB PLATBY za nabízené zboží a doprovodné služby
» Dobírka - souhrná cena poštovného - 135,-Kč
kupující zaplatí plnou částku při převzetí zboží
jedná se o nejjednodušší a nejrychlejší možnost úhrady za výrobky
platba dobírkou umožňuje objednávku v nejkratší možné době odeslat
» Bankovním převodem - proforma - souhrná cena poštovného - 100,-Kč
kupující zaplatí pnou kupní cenu před samotným odeslání a to na základě doručené zálohové faktury na jeho email
v případě že zálohová faktura nebude do data splatnosti, 14 dní od vystavení, uhrazená nebude zboží pro kupujícího dále rezervováno a proforma bude zrušena
expedice objednávka je nejdříve den po připsání částky ze zálohové faktury na účet prodávajícího
» Veškeré nabízené zboží na www.naradi-fiskars.eu je majetkem dodavatele až do úplného zaplacení

5 - CENY ZBOŽÍ respektive nářadí značky Fiskars
Všechny ceny nabízeného zboží na www.naradi-fiskars.eu jsou aktuální a platné jak pro kupujícího tak i pro prodávajícího. Provozovatel je plátcem DPH.
Prodávající má právo na změnu cen v průběhu celého dne a to bez předchozího upozornění.

6 - PRODEJNÍ DOBA
Internetový obchod naradi-fiskars.eu, přijímá objednávky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

7 - PŘEVZETÍ ZÁSILKY
Kupující je povinen si balíček před jeho převzetím prohlédnout. Pokud zjistí mechanické poškození obalu balíku, je kupující povinen za přítomnosti zástupce dopravce zkontrolovat stav zboží. Pokud bylo zjištěno poškození, vyhotoví o této skutečnosti záznam o poškození zásilky a nechá si tuto skutečnost zástupcem dopravce potvrdit (u České Pošty sepsat reklamační protokol). Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit, zásilku nepřevzít a to v případě větších poškození. Týž den kdy kupující zjistil vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu prodávajícímu.

Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu odpovědnosti za poškození zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a tato reklamace bude prodávajícím zamítnuta.
  
Kupující je dále povinen neprodleně po převzetí zboží zjistit, zda je zásilka kompletní - zda objednané zboží obsahuje veškeré příslušenství, zda nechybí nebo není chybně, případně nedostatečně vyplněný doklad o koupi (faktura), případně záruční list - tedy doklady nutné k vyřízení případné pozdější reklamace. Pokud není zásilka kompletní, týž den o této skutečnosti informuje prodávajícího formou emailu, nebo telefonicky, aby provedl nápravu. Na pozdější urgence nebude brán zřetel.

Pokud bude kupující chtít vystavit opis faktury 7 dní od převzetí zásilky, jedná se o pořízení duplikátu, s vyúčtování smluvního poplatku ve výši 250,-Kč bez DPH.
 
8 - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré informace, které prodávající potřebuje k vyřízení objedvnávky, o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
Provozovatel internetového portálu www.naradi-fiskars.eu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne třetí straně. Data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím maximálně přepravcem.
Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to.

9 - ZÁRUČNÍ PODMÍNKY naradi-fiskars.eu

Kupující je povinen si před prvním použitím výrobku řádně a neodkladně prostudovat záruční podmínky a těmito se řádně řídit.

Internetový obchod naradi-fiskars.eu poskytuje na dodané zboží záruku v zákonné délce 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedena delší záruční doba. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí alkohol testeru spotřebitelem.

V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava zboží, nikoli jeho vylepšení proti původnímu stavu.

» Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:
- neodbornou manipulací se zbožím,
- závady vzniklé mimo vliv dodavatele - např. náraz, pád, voda, sluneční záření apod.
- škod vzniklých z provozu a v důsledku nesprávného používání zboží, vnějšími událostmi, nešetrným zacházením, neodbornými zásahy do zboží, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování zboží
- záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním
- došlo-li k neoprávněné změně v záručním listu

Při neoprávněné reklamaci, tedy u závad na něž se nevztahuje záruka, budou kupujícímu naúčtovány náklady jako za opravu pozáruční a to včetně poštovného. Nářadí bude zasláno na dobírku zpět kupujícímu.
 
10 - REKLAMACE

Reklamace se řídí reklamačním řádem, který vyplývá ze znění Zákona o ochraně spotřebitele (Zákon č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, platný k 1.6.2005)

Práva kupujícího z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou a z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamační řádem v platném znění, který je neoddělitelnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je povinen seznámit kupujícího s obsahem reklamačního řádu vhodným způsobem - v tomto případě zveřejněním na www stránkách.

V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby 24 měsíců  od nákupu poruchu nebo závadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale chybou výroby nebo použitých materiálů tedy vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

» Uplatnění reklamace:
Reklamaci může odběratel uplatnit zasláním dodavateli, nebo jej přímo zaslat do autorizovaného servisního střediska, jehož adresa je uvedena v záručním listu. Doba vyřízení reklamace se tak zkrátí. Lhůta pro vyřízení reklamace je třicetidenní od data převzetí zásilky. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Kupující by měl uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady. V případě, že kupující bude zboží po zjištění vady nadále používat a způsobí tak rozsáhlejší poškození, nebude reklamace uznána.

» Podmínky pro úspěšnou reklamaci:
- reklamované zboží doručte nejpozději do 24 měsíců ode dne zakoupení na naši adresu.
- předložit originální záruční list, případně kopii doklad o nákupu zboží
- přiložit průvodní dopis, kde uvedete:
  - udání důvodu reklamace (popis projevu závady v průvodním dopise)
  - email, nebo jiný kontakt, kam Vám budou zaslány informace o průběhu reklamace
  - Vaši zpáteční adresu
- reklamované zboží musí na své náklady kupující dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace

» Vyřízení reklamace:
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady a po posouzení vyrozumí zákazníka emailem či telefonicky o způsobu vyřízení reklamace.

Prodávající je oprávněn rozhodnout o reklamaci sám a není povinen vyhovět žádosti kupujícího o posouzení oprávněnosti reklamace třetí osobou. Prodávajíc je dále oprávněn rozhodnout sám o způsobu provedení záruční opravy. Kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího předat zboží k opravě třetí osobě, jež není uvedena na záručním listě. V takovém případě ztrácí kupující nárok na bezplatné provedení opravy.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace prodávajícímu, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Náklady spojené s odesláním reklamovaného zboží zpět kupujícímu hradí v případě oprávněné reklamace prodávající. Podle občanského zákoníku má zákazník právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Chce-li je kupující poplatit musí doložit doklady o nutných nákladech prodávajícímu.

V případě neoprávněné reklamace prodávající účtuje kupujícímu náklady, které prodávajícímu s jejím vyřízením vznikly - práce servisního technika, poštovné, aj.

» Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

» Odstranitelné vady
Vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží, a oprava může být řádně provedena ve stanovené lhůtě, jsou vady odstranitelné. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

Prodávající je povinen v takovém případě vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit a zboží opravit. 6 měsíců od nákupu může kupující požadovat výměnu zboží pouze v případě, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li výše uvedený postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

V případě, že se u zboží projeví stejná odstranitelná vada i po předchozích nejméně dvou opravách nebo vyskytnou-li se u zboží současně alespoň tři odstranitelné vady, má kupující stejná práva, jako by se jednala o vadu neodstranitelnou.

» Neodstranitelné vady
Vady, které nelze odstranit a které brání řádnému užívání zboží, jsou vady neodstranitelné. Kupující je v takovém případě oprávněně požadovat výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit.

V případě jiné neodstranitelné vady věci, která však nebrání v jejím užívání, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

» Řešení sporů
V případě, že prodávající reklamaci odmítne jakožto neoprávněnou, nebo dojde-li v průběhu reklamačního řízení k jinému sporu, je kupující oprávněn obrátit se na soudního znalce a vyžádat si u něj posudek o oprávněnosti reklamace. Podle nějž se bude postupovat v souladu s posudkem dále.

11 - VRÁCENÍ ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ / ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (např. internet, elektronická pošta, telefon apod.) má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí plnění (v souladu se zákonem č.367/2000Sb., § 53, odstavce 6). Kupující, který není spotřebitelem, nemůže toto právo uplatnit. Toto právo neslouží primárně jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, zašle zboží zpět tak, aby se v rámci 14-ti denní lhůty (určující je datum odeslání) vrátilo zpět na korespondenční adresu prodávajícího uvedenou v kontaktech a to za následujících podmínek:

- zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení,
- zboží musí být v původním nepoškozeném obalu,
- zboží musí být kompletní (vč. příslušenství, záručního listu, návodu na použití),
- společně se zbožím musí být zaslán doklad o koupi nebo jeho kopii

Součástí musí být také dopis, s textem, ze kterého bude patrný Váš záměr jednostranně odstoupit od smlouvy:

"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD. MM. RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:____________.
 
                                                                                                             Datum a podpis."

Zboží je možné doručit osobním vrácením nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta). Zboží zpět musí být zasláno pouze běžnou balíkovou poštou. Zásilky dobírkou nebudou přijaty.

Při splnění uvedených podmínek nemůže spotřebiteli vzniknout žádná újma na jeho právu odstoupit od smlouvy. Prodávající avšak vůči spotřebiteli může uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo  spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.

Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení a to složenkou nebo převodem a to na základě sděleného způsobu úhrady.

Kupující nemůže (podle § 53, odstavce 7) odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

12 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ internetového obchodu naradi-fiskars.eu

Učiněním závazné objednávky přijímá kupující bez výhrad veškerá ustanovení výše uvedených obchodních podmínek a to ve znění platném ke dni učiněné objednávky, jakož i celkovou cenu za zboží objednaného a to včetně expedičních nákladů. Přijatou objednávku na internetovém obchodě www.naradi-fiskars.eu je kupující k objednanému neodvolatelně vázán.
Prodávající je oprávněn doplňovat či měnit obchodní podmínky v souvislosti se změnami platné právní úpravy a v souvislosti se změnou na trhu obchodovaného zboží, které je prodávajícím nabízeno zákazníkům. Neúčinnost jednotlivých ustanovení smluvních obchodních podmínek se nedotýká účinnosti zbylých ustanovení. Na místo neúčinného ustanovení nastupuje platné ustanovení, které ve své obchodní působnosti následuje jako příští.
Fotografie produktů mají pouze doprovodný charakter, který dokresluje popis daného zboží, v žádném případě se nedá považovat fotografie za směrodatnou - tedy výrobek se od fotografie může svým barevným provedením lišit.
Údaje uvedené na těchto webových stránkách, kde je provozován internetový obchod naradi-fiskars.eu se nesmějí bez souhlasu držitele autorských práv, tedy majitele, kopírovat a dále používat. Veškeré případy porušení budou řešeny soudní cestou.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti do 01.01.2012 a nahrazují předchozí Obchodní podmínkyTěmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.

Najdi na webu
stiskni pro hledání
Odběr novinek e-mailem
stiskni pro odběr novinek

INOVACE FISKARS

» Nové nástavce pro systém QuikFit - praktický trháček na ovoce a kartáč na spáry k odstranění mechu.

» Byla obohacena nabídka teleskopických násad QuikFit, která již nabízí i délku 1,4 až 2,4 m.

» Pro sekačku Momentum byl navržen sběrný koš o objemu 18 litrů, který se na vřetenovou sekačku jednoduše nasazuje.

» Byla vyvinuta nová řada zahradních pilek, které doplňují celosvětově uznávanou skupinu sekerek řady X. Všechny pilky Xtract mají opět zasouvací čepel do držadla, jsou ergonomicky tvarovány a do řezu jdou při tažném pohybu. Dodávají se ve třech variantách - dlouhá, menší a stavební s drobnějšími zuby.

» Zdokonalením prošel i ostřič seker a nožů, nazývá jej Xsharp a umožní vám snadnou údržbu ostří pracovního nářadí.

V neposlední řadě přichází Fiskars s řadou pracovních nářadí Inspiration, jedná se o prověřenou řadu nůžek se systémem stříhání SingleStep a drobného nářadí, které jsou vhodné pro práci jak v malých prostorách jako jsou balkóny, tak i k práci na zahradě. Nářadí je laděno do inspirujících barev Violy, fialkové a Lilie, kokosově bílé.

Váš košík je zatím prázdný...
SLEVY 15 AŽ 20% SLEVY 15 AŽ 20% Vážení zákazníci, oproti doporu- čeným malo- obchodním cenám nabízíme slevu až 20% a to na veškerý sortiment zahradního nářadí Fiskars, celoročně.
Fiskars se brání padělkům Fiskars se brání padělkům Firma Fiskars upozor- ňuje klienty na vzrů- stající počet padělků jejich výrobků, které jsou na první pohled zdařilou kopií, použitý materiál však s tradiční kvalitou Fiskars nemá nic společného. Ale je to důvodem, proč mohou být ceny výrazně nižší než je běžné v kamenných nebo seriózních internetových prodejnách.

Archiv novinek

Máte již doma nářadí Fiskars?

Ano, jsem s ním velice spokojen
výsledek ankety
167
Ano, ale očekával jsem více
výsledek ankety
13
Ne, ale je to užitečný dárek
výsledek ankety
10
Ne, ale chtěl bych mít
výsledek ankety
5
Ne, nemám a nechci
výsledek ankety
2
 
Archiv anket

V roce 2009 oslavila firma Fiskars 360 výročí od svého založení. Dnes je Fiskars mezinárodní společností se zaměřením na potřeby zákazníků v oblasti domácích potřeb, zahradního nářadí a výrobků pro pobyt v přírodě.

Olavi Lindén sice nedávno odešel do důchodu, ale je to bezesporu člověk, který nejvíce přispěl k rozvoji inovací zahradního nářadí zaměřených přímo na spotřebitele.

Menu Nářadí Fiskars:

© Nářadí Fiskars   |   Tel. (+420) 732 642 337   |   Email:

webdesign studio taox

webdesign studio
internetové obchody